Aktuelles Land wechseln?

Yleiset sopimusehdot

MYYMME JA TOIMITAMME

yksinomaan seuraavien ehtojen mukaisesti ja ainoastaan yrityksille. Nämä ehdot soveltuvat kaikkiin liikesuhteisiin asiakkaidemme kanssa, jollei muista ehdoista ole kirjallisesti sovittu; ehdot koskevat myös suullisia myyntisopimuksia. Ostaja hyväksyy nämä ehdot sitovina, ei vain koskien tätä sopimusta, vaan koskien myös kaikkia tulevia liiketoimia, luopuen täten soveltamasta omia hankintaehtojaan. Ostajan omat ehdot eivät ole sopimusoikeudellisesti soveltuvia ellei niitä ole nimenomaisesti ja kirjallisesti vahvistettu noudatettavaksi.

1. HINNAT

Hintataulukkomme hinnat eivät ole sitovia; ne eivät muodosta sitovaa tarjousta. Aikaisemmin sovitut hinnat eivät ole sitovia jatkuvasti uusiutuvissa tilauksissa, vaan jokainen tilaus hinnoitellaan erikseen. Hinnat perustuvat sopimushetken palkkatasoihin ja käyttökuluihin. Jos ennen toimitusajankohtaa siihen tulee muutoksia, pidätämme oikeuden sopeuttaa hintojamme tämän mukaisesti, mikäli sopimuksen solmimisesta on kulunut yli neljä kuukautta toimitusajankohtaan nähden. Ostajalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta, mikäli hintaa korotetaan yli kymmenen prosenttia sovitusta hinnasta. Hintoihin ei sisälly työ- tai varastokuluja. Hintoihin lisätään arvolisävero soveltuvien säädösten mukaisesti. Toimituksiin lisätään toimitus- ja pakkauskustannukset, jollei ole sovittu, että ostaja noutaa itse tavaran. Erikoistoimitusvaihtoehtoa (pikalähetys, pikakuljetus, ilmakuljetus), joka laskutetaan erikseen, käytetään vain ostajan sitä erikseen pyytäessä.

2. MAKSUEHDOT

Jos ei ole muuta sovittu, kaikki laskut tulee maksaa etukäteen ennen tuotteiden lähettämistä. Käteisalennuksia ei sovelleta, jos eräpäivä on maksuhetkellä ylitetty. Mikäli ostaja laiminlyö maksamisen, ostaja on velvollinen maksamaan jäljellä olevalle saatavalle viivästyskorkoa, joka on 8 % korkeampi kuin vahvistettu viitekorko. Pidätämme oikeuden vaatia korvausta maksuviivästyksestä johtuneista vahingoista. Shekit ja vekselit, jälkimmäiset ainoastaan etukäteen tehdyllä sopimuksella, hyväksytään sillä ehdolla, että ostaja maksaa niistä aiheutuvat kulut. Emme takaa shekkien tai vekseleiden lunastamista tai niistä kieltäytymistä määräajassa. Olosuhteet, jotka merkitsevät ostajan luottotietojen heikentymistä tai johtavat huomattavaan arvonalennukseen ostajan likvideissä varoissa (esim. lunastamattomat shekit tai vekselit tai suorittamatta jääneet saatavat jo toimitetuista tavaroista) oikeuttavat vaatia kaikkien jo toimitettujen tavaroiden laskujen maksamista heti sekä jatkossa toimittamaan toimitukset vain toimituseräkohtaista etukäteistä maksua vastaan. Omistuksenpidätyksin myytyjen tavaroiden jälleenmyyntioikeus voidaan peruuttaa ja maksamattomat saatavat periä ostajalta. Tällöin ostajalla ei ole oikeutta pidättää tavaroita haltuunsa. Ostaja saa kuitata saatavansa vain, jos ostajan saatavaa ei ole kiistetty tai ostajan saatava on vahvistettu oikeaksi lainvoimaisella tuomiolla.

3.  OMISTUKSENPIDÄTYS

Toimitetut tavarat pysyvät myyjän omistuksessa kunnes ostaja on suorittanut myyjälle kaikki liikesuhteeseen perustuvat maksusaatavansa. Ostajalla on oikeus jälleenmyydä omistuksenpidätyksen alaiset tavarat tavanomaisten käteisluonteisten liiketapahtumien yhteydessä tai omistuksenpidätyksin; ostajalla ei ole oikeutta luovuttaa tavaroita muunlaisin ehdoin, etenkään luovuttaa niitä panttaus- tms. vakuussitoumuksin. Mikäli ostaja ei ole jälleenmyyntihetkellä suorittanut omistuksenpidätyksen alaisiin tavaroihin kohdistuvaa kauppahintasaatavaansa myyjälle, ostaja siirtää kaikki jälleenmyynnistä johtuvat saatavansa asiakkaaltaan myyjälle – mukaan lukien tilausta vastaavat vekselisaatavat ja muut sen kaltaiset saatavat. Siinä tapauksessa, että ostaja myy omistuksenpidätyksen alaiset tavarat yhdellä kokonaishinnalla yhdessä muiden tavaroiden kanssa, jotka eivät ole myyjältä lähtöisin, omistuksenpidätysehto kohdennetaan vain siihen määrään, joka vastaa myyjän laskutusta myyntiin kuuluvista omistuksenpidätyksen alaisista myydyistä tavaroista. Siinä tapauksessa, että ostajan jälleenmyyntisaatavat asiakkaaltaan ovat yhdistettynä maksutiliin, ostaja siirtää myös nämä maksutilisaatavat myyjälle. Siirrettävät saatavat kohdistetaan siihen määrään, jonka myyjä on laskuttanut jälleenmyydyistä tavaroista. Ostajan ollessa maksukyvytön tai siinä tapauksessa että ostajan luottotiedot alentuvat tai ostajan likvideissä varoissa tapahtuu arvonvähennys kohdan kaksi mukaisesti, myyjällä on, muiden käytettävissä olevien keinoja lisäksi, oikeus vaatia, että ostaja palauttaa omistuksenpidätyksen alaiset tavarat myyjälle; tämä ei kuitenkaan muodosta sopimuksesta vetäytymistä. Ostajan on myönnettävä myyjälle pääsy omistuksenpidätyksen alaisiin tavaroihin, jotka ovat vielä ostajan hallussa. Jotta tavarat voitaisiin palauttaa, ostajan on varastoitava tavarat erillään muista tavaroistaan sekä merkittävä ne siten, että tavarat voidaan tunnistaa myyjän omistuspidätyksen alaisiksi. Myyjällä on oikeus myydä tavarat suoraan ilman ostajan myötävaikutusta, jos ostaja ei ole maksanut saatavaansa myyjän asettaman maksuajan kuluessa. Omistuksenpidätyksen sitovuus ulottuu myös realisaatiokustannusten vakuudeksi; myös realisaatiokustannukset katetaan saaduista tavaroiden myyntituotoista.  Jos vakuus ylittää saatavamme 20 prosentilla tai enemmällä, voimme vapauttaa vakuuden ostajan vaatimuksesta. Ostajan on ilmoitettava myyjälle kaikista sivullisista, joilla on pääsy tavaroihin tai joilla saattaa olla vaatimuksia kohdistuen myyjälle siirrettyihin saataviin, etenkin liittyen ulosottomenettelyyn, sekä tukea myyjää omalla kustannuksellaan kolmansien osapuolten esittämien vaatimusten suhteen.

4. TOIMITUSAIKA 

Lainausmerkeissä mainitut toimitusajat eivät ole sitovia. Tilauksessa mainittu toimitusaika alkaa tilauksen vahvistuspäivänä. Emme takaa tilausaikojen noudattamista, ellei toimituksen ole kirjallisesti vahvistettu tulevan tapahtumaan ”määritettynä päivämääränä”. Sovittua toimitusaikaa voidaan pidentää force majeure tai muiden ennalta arvaamattomien tapahtumien sattuessa, kuten esimerkiksi kapinan, sodan, saarron, myyjälle tuleviin toimituksiin vaikuttavan lakon tai muun henkilökunnan poisjäännin tai myyjän toiminnalle sattuneen muun häiriön johdosta. Kaikki vaatimukset perustuen myyjän laiminlyönteihin tai suorituksen puuttumiseen ovat mahdollisia vain, jos ostaja voi osoittaa myyjälle, että myyjä on toiminut asiassa törkeän huolimattomasti.

5. VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavarat lähtevät pois myyjän varastosta (tämä soveltuu myös kun ennakolta maksetusta kuljetuksesta on sovittu). Jos on sovittu, että ostaja noutaa tavaran, vaaranvastuu siirtyy kun myyjä on ilmoittanut tavaroiden olevan valmiita noudettavaksi tai kuljetettavaksi. Tämä soveltuu myös, jos kuljetuspaikka ei ole sama kuin suorituspaikka. Kaikki kuljetukset sekä palautukset tapahtuvat ostajan riskillä.

6. VIRHE TAVARASSA/VIRHEISIIN PERUSTUVAT VAATIMUKSET

6.1 Tavaran laatu sekä odotettu käyttötapa ilmenevät tavaraa koskevista ohjelehdistä (käyttö- ja asennusohjeet sekä tuotelehti). Nämä ohjelehdet (käyttö- ja asennusohjeet sekä tuotelehti) ovat ladattavissa internet-sivuiltamme. Lisäksi toimitamme ohjelehtiä asiakkaillemme pyynnöstä. Tuotteidemme käyttötavat, niiden laatu sekä ulkonäkö eivät ylitä sitä, mitä niistä on ohjelehdissä määritelty (käyttö- ja asennusohjeet sekä tuotelehti). Tavaran ollessa virheellinen myyjä suorittaa ensin valitsemansa luontoissuorituksen, esim. tavaran korjaamisen tai uuden toimituksen.

6.2 Jos, ja oikeudellisten säännösten velvoittamaan määrään rajoittuen, olemme velvollisia maksamaan hyvitystä kohtuullisista, virheellisen tuotteen poistamisesta ja korjatun taikka uudelleen toimitetun virheettömän tuotteen asentamisesta aiheutuneista kustannuksista, pidätämme itsellämme oikeuden jokaisessa yksittäisessä tapauksessa arvioida, kykenemmekö itse suorittamaan virheellisen tuotteen poistamisen ja korvaavan tuotteen asennuksen kustannustehokkaammalla tavalla. Mikäli näin on, olemme valtuutettuja suorittamaan mainitut toimet itse. Rajoittamatta edellä mainittua, pidätämme itsellämme oikeuden kieltäytyä korvauksen maksamisesta, mikäli virheellisen tuotteen siirtäminen ja korjatun taikka uudelleen toimitetun tuotteen asentaminen johtaisi kohtuuttomiin kustannuksiin.

6.3 Luontoissuorituksen ollessa epätyydyttävä, ostajalla on tavallisesti mahdollisuus vaatia hinnanalennusta tai sopimuksen purkua. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia sopimuksen purkua sopimukseen nähden vähäisestä poikkeamasta, etenkään vähäisistä virheistä. Virheen korjaamisen tai uuden toimituksen laiminlyönti vastaa virheen korjaamisesta kieltäytymistä toimittajan taholta sen vuoksi, ettei virheen korjaaminen olisi kohtuullista tai tarkoituksenmukaista asiakasta kohtaan.

6.4 Ostajan tulee tarkistaa tavarat kolmen päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta. Virheistä, jotka tulevat ostajan tietoon tarkastuksessa, tulee ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa toimituksesta ja piilevästä virheestä tai virheestä joka ei ilmene tarkastuksen yhteydessä, tulee ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa virheen havaitsemisesta, muutoin ostajan katsotaan hyväksyneen tavarat sopimuksen mukaisina ja luopuneen virheisiin perustuvista vaatimuksistaan myyjää kohtaan. Oikea-aikainen toimitus käynnistää tämän määräajan.

6.5 Ostajalla on todistustaakka vaatimustensa perusteista, etenkin virheestä, havaitsemisajankohdasta ja virheilmoituksen oikea-aikaisuudesta. Ostajalla ei ole oikeutta esittää vaatimuksia käytetyissä tuotteissa havaituista virheistä.  Jos ostaja päättää vaatia vahingonkorvausta virheen jäätyä korjaamatta, jäävät tavarat ostajan haltuun, mikäli tällainen vaade on perustellusti odotettavissa. Korvauksen määrä rajoittuu hankintahinnan ja virheellisen tuotteen arvojen erotukseen.  Tätä ei sovelleta, jos sopimusrikkomus johtuu myyjän tahallisesta, törkeän huolimattomasta tai vilpillisestä menettelystä. Muut korvausvaatimukset ovat näiden ehtojen kohdan 7 alaisia. Ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Tästä huolimatta on ostajalla kuitenkin oikeus vedota virheeseen, mikäli myyjä on syyllistynyt törkeään tuottamukseen tai vilpilliseen ja kunnianvastaiseen menettelyyn. Edellä todettua ei kuitenkaan sovelleta, mikäli pakottavassa lainsäädännössä säädetään pidemmistä ajoista sen mukaisesti kuin vanhentumislaissa (Laki velan vanhentumisesta) tai tuotevastuulain 9 §:ssä on säädetty, eikä se myöskään vaikuta yrittäjälle kuuluvan regressioikeuden käyttämiseen. Oikeutta sopimuksen purkuun ja hinnanalennukseen ei ole vanhentumisajan kulumisen jälkeen. Silloin, jos sopimuksen- ulkoiset vaatimukset virheellisen tavaran toimittamisesta ovat päällekkäisiä virhevaatimusten kanssa, vanhentumisajat koskevat myös tällaisia sopimuksen ulkoisia vaatimuksia.

7. VASTUU

7.1      Vastuunvapauslausekkeet ja alla määritellyt vastuun rajoitukset koskevat myös sopimuksenulkoista vahingonkorvausvastuuta, sikäli kuin se on päällekkäisiä sopimuksesta johtuvien vaatimusten kanssa.

Vahingonkorvausvaateet ja ostajan kulujen hyvitysvaatimukset, johtuivat ne sitten mistä tahansa laillisesta syystä, kuten liittyen erityisesti sopimusvelvollisuuksien rikkomiseen ja sopimuksen ulkoiseen vahingonkorvausvastuuseen, ovat poissuljettuja.

7.2      Tämä poissulkeminen ei koske:

  • tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti aiheuttamaamme vahinkoa
  • jos antamamme takuu on koskenut laatua tai kestävyyttä ja vahinko on aiheutunut takuun rikkomisesta;
  • jos, ja rajoittuen velvollisuuteemme kohtuullisten kustannusten korvaamiseen, Ostaja on poistanut virheellisen tuotteen tai asentanut korjatun taikka uudelleen toimitetun virheettömän tuotteen pakollisten lain säännösten johdosta;
  • vahinkoa, joka on aiheutunut lievän tuottamuksellisesti ja aiheutuu sopimusrikkomuksesta, joka aiheutuu henkeen, ruumiiseen tai terveyteen kohdistuneesta vahingosta, samoin kuin vahinkoa joka aiheutuu sopimusrikkomuksestamme liittyen aineelliseen sopimusvelvoitteeseen seuraavien ehtojen mukaisesti. Aineelliset sopimusvelvoitteet ovat niitä, joiden suorittaminen edesauttaa tai liittyy sopimuksen täyttämiseen ja joihin asiakas yleisesti luottaa ja on oikeutettu luottamaan.

Vastuumme aineellisen sopimusvelvoitteen lievän tuottamuksellisessa rikkomustapauksessa on rajoitettu tyypillisiin sekä sopimussuhteen solmimisajankohtana tai sopimusrikkomuksen ajankohtana meille ennakoitavissa oleviin vahinkoihin lukuun ottamatta henkeen, ruumiiseen tai terveyteen kohdistuvia vahinkoja.

7.3      Mikäli ostaja on kauppias tai elinkeinonharjoittaja, korvausvaatimuksiin, jotka perustuvat lievään tuottamukseemme, ei oteta huomioon, ellei vaatimuksia ole esitetty oikeudenkäynnissä kolmen (3) kuukauden määräajassa sen jälkeen kun me tai vakuutusyhtiömme on kieltäytynyt hyväksymästä näitä vaatimuksia- josta on samassa ajassa annettu tieto meille tai vakuutusyhtiölle. Meidän tai vakuutusyhtiömme tulee huomauttaa tästä seikasta ostajalle kieltäytymisilmoituksessamme.

7.4      Nämä rajoitukset soveltuvat myös vastuuseemme toimielimiemme, työntekijöidemme sekä asiamiestemme toimista kuten myös näidenhenkilökohtaiseen vastuuseen. Vastuumme on rajoitettu 100.000 euroon sellaisesta vahingosta, jonka asiamiehemme, jotka eivät ole laillisia edustajiamme tai johtoryhmäämme, aiheuttavat törkeällä huolimattomuudellaan.

7.5      Edellä todetut vastuunrajoitukset eivät sovellu siltä osin kuin riski kuuluu ottamamme soveltuvan vastuuvakuutuksen piiriin. Vastuunrajoitukset eivät myöskään sovellu, jos vahingonkorvausvaatimus perustuu tuotevastuulakiin (1990/694)ja vastuumme henkilö- tai esinevahingosta perustuu lain pakollisiin säädöksiin.

8. PALAUTUKSET

Tämän sopimuksen nojalla toimitettuja tavaroita ei saa palauttaa, ellei palautusoikeudesta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Myyjällä on oikeus veloittaa palautettujen tavaroiden käsittelykulut ostajalta.

9.  Erinäistä muuta

Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Jos ostaja on kauppias, oikeushenkilö julkisen lain mukaan tai erillinen julkisyhteisö, ratkaistaan kaikki tästä sopimuksesta johtuvat riidat, myös koskien velkakirjoja ja sekkien käyttöä, Vantaan käräjäoikeudessa Suomessa, joka on ainoa toimivaltainen tuomioistuin. Tätä sovelletaan, vaikka ostajan tuomioistuin ei sijaitsisi Suomessa, tai vaikka hänen oleskelupaikkansa tai asuntonsa tavanomainen paikka eivät olisi tiedossa oikeustoimen saadessa alkunsa. Myyjällä on kuitenkin oikeus viedä asia oikeuteen ostajan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Kun ostaja on kauppias, oikeushenkilö julkisen lain mukaan tai erillinen julkisyhteisö, suorituspaikkaan, maksuun ja virheeseen perustuvat vaatimukset tulee aina esittää Vantaalla, Suomessa. Kaikki muutokset tai lisäykset tähän sopimukseen tulee tehdä kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä. Sama soveltuu tämän sopimusehdon kumoamiseen. Jos tämän sopimuksen yksittäiset sopimusehdot tai -kohdat osoittautuisivat tehottomiksi tai vaillinaisiksi, se ei vaikuta muiden sopimusehtojen tai -kohtien tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen pätevyyteen. Tehottomat ja vaillinaiset sopimuskohdat tulee sitä vastoin korvata tai täydentää niillä sopimusmääräyksillä, jotka ovat lähimpänä tehottomia tai vaillinaisia sopimusmääräyksiä.

Voimassa 02.2018