Aktuelles Land wechseln?

ESYLUX Suomi Oy:n takuuehdot

ESYLUX Suomi Oy [Vitikka 1 D, 02630 Espoo] (jäljempänä ”ESYLUX”) myöntää seuraavan valmistajan takuun yrittäjäasiakkaille. Yrittäjänä pidetään luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä joka kaupantekohetkellä harjoittaa itsenäistä yritystoimintaa.   

I. Takuu ja sen sisältö
Valmistajan takuu on voimassa 1. tammikuuta 2018 eteenpäin ostetuille tuotteille. Ostosopimuksen tekemistä ESYLUXin kanssa on pidettävä ratkaisevana ajankohtana takuun soveltumisessa. Niiden tuotteiden osalta, jotka on ostettu 1. Tammikuuta 2018 jälkeen ja joiden käyttöohjeissa on näistä takuuehdoista poikkeavia takuuehtoja, on noudatettava näitä takuuehtoja siltä osin kun ne ovat asiakkaille edullisempia kuin käyttöohjeen takuuehdot.

Kaikki ESYLUX-tuotteet täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset. Tämän vuoksi ESYLUX takaa, ettei ESYLUX-merkillä varustetuissa tuotteissa, jotka asiakas on ostanut ESYLUXilta, sen jakeluyhtiöltä tai jälleenmyyjältä, jotka ovat hankkineet tuotteet ESYLUXilta, ole valmistus- tai materiaalivikoja sillä edellytyksellä, että niitä käytetään näiden takuuehtojen mukaisesti.

Takuuaika perustuu erikseen kuhunkin tuotesarjaan ja se on nähtävillä kotisivulla www.esylux.fi kunkin tuotteen sivulla samoin kuin tuotelehdessä, joka on ladattavissa kotisivulta.

Takuu kattaa vain materiaali- rakennus- tai tuotantoviat. Takuulle on tunnusomaista se, että asiakas pystyy rekisteröimään virheet myös silloin, kun lakisääteinen ja / tai sopimuksen mukainen vastuu aineellisista vioista on rauennut. Tämä virhevastuun ajallinen pidennys ei kuitenkaan tarkoita, että asiakas saa oikeuksia ESYLUXia vastaan takuusta, joka pidentää vastuuta materiaalivirheistä huomattavasti.
Takuu on voimassa ainoastaan seuraavin edellytyksin:

 1. tuotteita käytetään erityisten tuote- ja sovelluserittelyjen mukaisesti (erityisesti käyttö- ja asennusohjeiden sekä tuotelehden ja vastaavien mukaisesti);
 2. tuotteet on asennettu ja otettu käyttöön ammattimaisesti (tuotteen mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti);
 3. palvelut kuten ohjelmistopäivitykset tai toiminnalliset parannukset suorittaa yksinoikeudella ESYLUX tai sen nimeämä kolmas taho;
 4. merkittävien teknisten standardien tai tuotekohtaisten vaatimusten määräämiä sallittuja raja-arvoja lämpötilan, jännitteen, ilmankosteuden ja ympäristöjen osalta ei saa ylittää;
 5. tuotetta ei altisteta millekään sille kuulumattomalle mekaaniselle tai kemialliselle kuormitukselle.  

II. LED -tuotteita koskevat lisätiedot
LED -tuotteiden lisätiedot: LED- tuotteiden osalta, valovirran vähentyminen enintään arvoon 0,6 % / 1000 käyttötuntia vastaa nykytekniikan normeja eikä täten tule katetuksi takuusta. LED -moduulien väritoleranssi ei kuulu valmistajan takuuseen. Uuden LED -moduulin valovirta ja teho ovat alisteisia sietämään vaihtelua laajuudella +/- 10 %. Kaikki keskeinen tieto on listattu tuotteiden ja sovellusten teknisissä tiedoissa (erityisesti käyttö- ja asennusohjeissa sekä tuotelehden ja vastaavien tiedoissa). Myöhemmin toimitettujen LED -tuotteiden ominaisuudet saattavat poiketa alkuperäisten tuotteiden valo-ominaisuuksista teknisestä kehityksestä johtuen, sekä käyttöön liittyvästä muutoksesta valovirtauksessa ja tuotteiden valon väreissä.

III. Mitä takuu ei kata?
Takuu ei kata seuraavia asioita / tilanteita:

 1. Kaikki lisäkustannukset, liittyen vikojen korjaamiseen (takuun mukainen korjaaminen; kustannukset kuten asentaminen ja irrottaminen, virheellisen korjatun tai uuden tuotteen kuljetus, hävittäminen, matkustus- tai kuljetusaika, nostolaitteet, rakennustelineiden pystytys); tällaiset kulut jäävät asiakkaan vastuulle;
 2. Kuluvat osat, kuten kaikki standardin mukaiset lamput, paristot ja kovalevyt; tietokoneet ja palvelimet, jotka sisältävät joko kiintolevyjä tai mekaanisia kuluvia osia;
 3. Muoviosat, esim. polykarbinaatista, kun kyse on haurastumisesta tai värin haalistumisesta luonnollisen vanhenemisen vuoksi;
 4. Järjestelmien asetukset tai parametrointi, jotka muuttuvat kulumisen, rasituksen tai lian vuoksi;
 5. Tuotevirheet johtuen ohjelmistovirheistä, vioista, viruksista tai vastaavista;
 6. Ajoittain välttämättömät palvelut, kuten uudelleenkäyttöönotto, ohjelmistopäivitykset ja vastaavat;
 7. Kuljetusvahingot tai -tappiot sillä perusteella, että asiakkaalle kuljettaminen ei ole ESYLUXin sopimukseen perustuva velvoite;
 8. Viallisen sähköliitännän, jota Esylux ei ole suorittanut, aiheuttama vahinko, ja
 9. Tuotevirheet, jotka on jo korjattu sopimukseen perustuvaan tai lakisääteiseen vahingonkorvausvastuuseen perustuen (lakisääteinen takuu) vaihtamalla, korjaamalla tai hinnanalennuksella.

Sikäli kun asiakkaalla on oikeuksia ESYLUXin yleisten sopimusehtojen (kts. osio VIII näiden takuuehtojen osalta) nojalla, jotka ylittävät takuun edellä mainitun sisällön, säilyvät nämä oikeudet muuttumattomina, eli asiakas voi luonnollisesti panna ne täytäntöön.

IV. Milloin takuu päättyy?
Takuu päättyy, jos

 • tuotetta muutellaan, korjataan, huolletaan tai sen vikoja korjataan asiakkaan tai kolmannen tahon toimesta ilman ESYLUXin etukäteistä kirjallista suostumusta;
 • tuotetta käytetään väärin, epäasiallisesti tai käyttöohjeen vaatimukset sivuuttaen, erityisesti jos tuotteeseen on tehty muutoksia tai muunnelmia itsenäisesti, tai laitteiden lisävarusteiden, lisä- tai varaosien puutteellisessa käytössä, jotka eivät ole alkuperäisiä ESYLUX osia tai varusteita; tai
 • tuote on liitetty vialliseen sähköliitäntään. Tämä koskee erityisesti tilannetta, jossa käyttöohjeissa olevat ohjeet jätetään huomioimatta.

V. Takuukorvausasia. Miten toimia?
Jos asiakas on sitä mieltä, että on käsillä takuukorvausasia, hänen on ilmoitettava asiasta 30 päivän kuluessa (ilmoituksen lähettämishetki on ratkaiseva) vian havaittuaan ESYLUXille tai ESYLUXia edustavalle jakeluyhtiölle, siinä maassa jossa tuote on ostettu ensimmäisen kerran, kirjallisesti ja liitettävä ilmoitukseen jäljennös kyseessä olevasta ostosopimuksesta tai laskusta sekä kuvaus viasta. ESYLUXilla on oikeus tutkia virheelliseksi ilmoitettu tuote. Jos tuotteen lähettäminen on välttämätöntä sen tutkimiseksi, on asiakas velvollinen lähettämään virheelliseksi ilmoitetun tuotteen ESYLUXille tai sitä kyseisessä maassa edustavalle jakeluyhtiölle omalla kustannuksellaan. Asiakkaan on suositeltavaa lähettää sekä viallinen tuote että asian kuvaus. Jos tuotteet ovat kiinniasennettuja, eikä niitä voi lähettää, ESYLUXille tai sen paikalliselle jakeluyhtiölle on tarjottava mahdollisuus käydä tutkimassa tuote paikan päällä. ESYLUXilla tai sen paikallisella jakeluyhtiöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tutkia tuotteita paikan päällä. Takuutilanteet hoitaa ESYLUXin jakeluyhtiö siinä maassa, jossa tuote ostettiin ensimmäisen kerran.
Jos tuotteen tutkimisen jälkeen havaitaan, että takuukorvausasia on käsillä, on ESYLUXin harkintansa mukaan joko korjattava viallinen tuote, toimitettava vastaava tuote veloituksetta tai tarjottava hyvityslasku. ESYLUX lähettää korjatun tai vastaavan korvaavan tuotteen maksutta asiakkaalle.
 
VI. Onko takuukorvausasian ratkaisemisen jälkeen voimassa uusi takuu?
Jos takuukorvausasia on käsitelty, ei korvattuun tai korjattuun tuotteeseen kohdistu uutta takuuta eikä takuuaikaa pidennetä. Alkuperäinen takuu on kuitenkin täysin voimassa, mikäli takuuaika ei ole päättynyt. Jos korvattu tai korjattu tuote lakkaa toimimasta, voidaan nämä ongelmat ilmoittaa alkuperäisen takuun puitteissa. Kaikki sopimukseen perustuvaan tai lakisääteiseen takuuseen liittyvät asiakkaan oikeudet säilyvät ennallaan (kts. jakso VIII näiden takuuvaatimusten osalta).

VII. Tietoa korvaavista tuotteista ja osista
Kaikki korvaavat tuotteet tai osat saattavat sisältää uusia tai kierrätettyjä materiaaleja, jotka vastaavat uusien tuotteiden suorituskykyä ja luotettavuutta. Uudet osat tai tuotteet saattavat poiketa alkuperäisistä mittasuhteiden ja suunnittelun osalta. ”Kierrätetyt materiaalit” ovat osia tai tuotteita, jotka ovat käytettyjä tai huollettuja eivätkä siten uusia. Vaikka kyseiset osat eivät ole uusia, niiden laatu huoltamisen tai kunnostamisen jälkeen on ”kuin uudella” suorituskyvyn ja luotettavuuden osalta. Kaikkien korvaavien tuotteiden tai osien toimivuus vastaa korvattavaa tuotetta tai osaa.

VIII. Asiakkaan korvausvaatimukset materiaalivirheistä (lakisääteinen takuu)
Nämä takuuehdot eivät rajoita, poista tai muuta asiakkaan oikeutta sopimukseen tai lakisääteiseen vahingonkorvausvastuuseen perustuviin vaateisiin. Näiden takuuehtojen lisäksi ESYLUXin yleiset sopimusehdot, jotka ovat kulloinkin ostosopimuksen tekemisen yhteydessä voimassa tuotteelle, soveltuvat tämän takuun mukaisiin suorituksiin. Jos ESYLUX on sopinut asiakkaan kanssa erityisistä ehdoista, jotka poikkeavat yleisistä sopimusehdoista, soveltuvat ESYLUXin hyväksymät erityisehdot niiden sijaan. ESYLUXin yleiset sopimusehdot ovat saatavilla ja ladattavissa osoitteessa www.esylux.fi tai erikseen pyydettäessä ESYLUXilta.  Jos yleiset sopimusehdot tai erityiset sovitut ehdot ovat ristiriidassa näiden takuuehtojen kanssa, sovelletaan näitä takuuehtoja.  

IX. Tietosuoja
ESYLUX käsittelee välttämättömiä tietoja soveltuvan lainsäädännön, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen henkilötietolainsäädännön, mukaisesti.

X. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
Tähän takuuseen sovelletaan Suomen lakia, poislukien YK:n tavaroiden kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CISG) säännökset. Tästä takuusta johtuvat riidat ratkaistaan yksinomaisesti Vantaan käräjäoikeudessa.

 

Voimassa alkaen 01.2018